Ouderbijdrage

De ouderbijdrage van Bs. De Meent wordt jaarlijks geïnd door de Oudervereniging. Dit bedrag bestaat voor een deel uit contributie als bijdrage voor ondersteunende activiteiten van de oudervereniging. Te denken valt aan onder andere: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Vierdaagse, Brigadieren, Koningsspelen.
 
Het overige deel van de ouderbijdrage wordt gevraagd omdat de school, naast het verzorgen van regulier onderwijs, bijzondere activiteiten wil organiseren om de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van het kind te bevorderen.
 
De bijdrage is voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld op € 25,-.
Kinderen die na 1 januari instromen betalen voor dat schooljaar 12,50 euro.
Voor de leerlingen van groep 8 komt er nog een extra bedrag van € 37,50 bij voor het schoolverlaterskamp.
Indien er wijzigingen komen in de hoogte van de bijdrage zal dit altijd worden voorgelegd aan de ledenvergadering van de OV. 
 
Het bovengenoemde bedrag zal ongeveer volgens onderstaande verdeling gebruikt worden:
Evenementen, cultuur en ondersteunende activiteiten: € 10,00
Schoolreis: € 15,00
Totaal beschikbaar voor het schoolverlaterkamp van groep 8: € 52,50 (37,50 + 15,00 omdat zij niet meegaan op schoolreis in het laatste schooljaar)
De kosten voor bijvoorbeeld schoolfoto's & vierdaagse worden door derden geïnd en vallen daarom niet onder de ouderbijdrage. 

Wanneer u uw kind inschrijft op school, zult u aan het begin van het schooljaar via de penningmeester OV een formulier automatische incasso per e-mail ontvangen.
De bijdrage wordt dan, zolang uw kind op onze school verblijft, automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven. Afschrijving vindt plaats in de maand november. Voor instromer in de 2de helft van het schooljaar vindt de automatische incasso plaats in maart.
De voorkeur van de oudervereniging gaat uit naar een automatisch incasso, wat de inning van de ouderbijdrage sterk vereenvoudigt. Wanneer u liever een factuur ontvangt kunt u dit kenbaar maken bij  Sanne Cremers, email: sanne_ron@outlook.com
 
De ouderbijdrage is vrijwillig. Het gevolg van het niet (tijdig) betalen kan wel zijn dat de school kan besluiten om de leerling niet te laten deelnemen aan (een deel van de) activiteiten.