Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf. Zij staat het schoolbestuur bij in het besturen van de school.
Ouders kunnen via de MR hun advies en instemming geven over beleidsmatige zaken en zo de koers mede bepalen die gevaren wordt. De ouders worden gekozen uit en door alle ouders. De personeelsleden uit en door het gehele onderwijsgevende personeel. Bij de vergaderingen van de KOL is ook een afgevaardigde van de MR aanwezig zijn om zo de communicatielijnen kort te houden.
 
De samenstelling en het aantal leden van de MR is gebaseerd op het leerlingenaantal van de school. Op dit moment bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten.
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin de Medezeggenschapsraden van het SPOVenray hun afgevaardigden hebben. De GMR behandelt in hoofdzaak schooloverstijgende zaken, terwijl de MR zich buigt over de zogenaamde schoolse zaken. De leden worden gekozen voor 3 jaar en kunnen zich dan herkiesbaar stellen.