Oudervereniging.

De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Dit bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 bestuursleden. Allerlei zaken aangaande de oudervereniging zijn vastgelegd in de statuten. Deze liggen ter inzage bij de secretaris van de oudervereniging.

Belangrijke doelstellingen zijn:

 • Een oudervereniging behartigt de belangen van de ouders bij de geledingen en is een adviesraad  voor de Medezeggenschapsraad.
 • (Mee)organiseren van evenementen en vieringen.

De oudervereniging heeft een belangrijke functie binnen de activiteiten op school. Zij volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs en draagt bij tot een goede sfeer op school. Tevens ondersteunt zij de leerkrachten bij de organisatie van diverse schoolactiviteiten en betrekken daarbij zoveel mogelijk andere ouders. De oudervereniging staat open voor signalen en wensen van ouders en vertegenwoordigt de belangen van ouders. Hiertoe hebben zij regelmatig overleg met de directie.

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De oudervereniging-vergaderingen zijn openbaar.

Deze vergaderingen worden aangekondigd op de kalender van de Meent. De vergaderingen worden bijgewoond door minimaal één van de teamleden.

Daarnaast vindt er één maal per jaar een algemene jaarvergadering plaats waar alle ouders voor worden uitgenodigd. Tijdens deze algemene vergadering verantwoordt de oudervereniging het gevoerde beleid en de financiën van het afgelopen schooljaar. Aan deze avond wordt meestal een thema gekoppeld.

Door de oudervereniging worden, indien dit nodig is, verkiezingen georganiseerd. Het bestuur van de oudervereniging wordt gekozen door de leden van de oudervereniging. Alle ouders/verzorgers die de ouderbijdrage voldoen zijn lid van de vereniging.  Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. De zittingsduur van een bestuurslid is 3 jaar. Elk lid is herkiesbaar zolang zijn/haar kind op school zit.

Voor een goed functionerende oudervereniging is het belangrijk dat ouders hun vragen, suggesties of wensen, die betrekking hebben op het schoolgebeuren, kenbaar maken.

De namen van de leden van de oudervereniging vindt u ook op de schoolkalender, welke jaarlijks verspreid wordt.

Activiteiten van en door ouders

Op school vinden verschillende activiteiten plaats waarbij hulp van ouders onontbeerlijk is. We komen helpende ouders tegen bij de feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering, sportdag, schoolreisjes en schoolprojecten.

Ook bij activiteiten, die door het schoolteam georganiseerd worden, is uw hulp altijd welkom.

Binnen de oudervereniging zijn de te verrichten werkzaamheden in goed onderling overleg verdeeld, waarbij iedere zogenaamde "coördinator" in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor het werkgebied dat hem of haar is toegewezen. Een commissie bestaat uit teamleden en ouders. Deze werkzaamheden worden opgesplitst in activiteiten die in school plaatsvinden (de "in- schoolactiviteiten") en die welke buiten school plaatsvinden (de "buiten- schoolactiviteiten").
Oudervereniging en leerkrachten vinden het van groot belang dat ouders actief mee kunnen helpen in het schoolgebeuren.
Vóór de zomervakantie wordt u in de gelegenheid gesteld om u op te geven voor deelname aan deze schoolactiviteiten.
Onder " in-schoolactiviteiten" wordt verstaan:

 • leesassistentie
 • assisteren bij handvaardigheid
 • assisteren in de klassen bij werklessen met groepjes
 • hulp bij computergebruik


Het team geeft eens per jaar het verzoek om ondersteunende activiteiten in de groepen door aan de coördinator van de oudervereniging. Ook voor (parttime) werkende ouders zijn er voldoende mogelijkheden om betrokken te zijn bij school. Vaak wordt het door de kinderen enorm gewaardeerd als "papa" of "mama" meehelpt bij een activiteit.

De meeste activiteiten worden gezamenlijk door team, KOL en ouders georganiseerd. Tijdens voorbereidende vergaderingen worden de taken verdeeld. In goed overleg worden daar de taken verdeeld. Ouders melden verhindering tijdig bij de leerkracht of coördinator. De verantwoordelijkheid binnen de klas berust bij de leraar. 


Onder "buiten- schoolactiviteiten" wordt verstaan:

 • verkeersbrigade
 • hand- en spandiensten
 • organisatie van diverse activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, schoolreisjes, excursies, koningsspelen & vierdaagse
 • website beheer van school, een internetsite voor alle ouders van de schoolgaande jeugd

Ouderbijdrage

Aan dit alles zijn kosten verbonden. De school heeft niet alleen hulp van ouders nodig maar ook financiële ondersteuning. De jaarlijkse ouderbijdrage is dan ook bedoeld om activiteiten waarvoor de overheid geen of weinig subsidie geeft, te kunnen bekostigen.

Maar deze activiteiten zijn wel belangrijk voor een plezierige schoolperiode. Formeel is de ouderbijdrage vrijwillig maar zonder deze bijdrage zouden een aantal leuke dingen (zoals bijv. Sint of het schoolreisje) komen te vervallen.

De ouderbijdrage proberen wij zo laag mogelijk te houden. De hoogte van dit bedrag is mede afhankelijk van de activiteiten en de toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs.

De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan cadeautjes van Sinterklaas, kerstviering, laatste schooldag en het schoolreisje. De penningmeester van de ouderraad draagt er zorg voor dat alle ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen een formulier krijgen waarmee zij toestemming geven voor het automatisch incasseren van de ouderbijdrage. U vult dit formulier éénmalig in voor de gehele schoolperiode van uw kind. Wij vragen uw medewerking hiervoor, zodat onze activiteiten door kunnen blijven gaan.

Er wordt met  nadruk op gewezen dat de ouderbijdrage niet gebruikt wordt om eventuele tekorten op de schoolbegroting te voorkomen of te dekken. 

De groepscontactouder (GCO) (voor zover dit volgend jaar al van toepassing is)

Iedere groep op school heeft een contactouder. Dit hoeft geen ouder van de oudervereniging te zijn. U kunt door deze contactpersoon aangesproken worden met de vraag: "kunt u helpen met de uitvoering van een groepsactiviteit?"

De GCO heeft twee belangrijke taken:

 • De GCO kan de contactpersoon zijn tussen de leerkracht en andere ouders ten aanzien van allerlei aangelegenheden.
 • De GCO ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van klas/groepsactiviteiten zoals uitstapjes e.d.

Groepscontactouders worden jaarlijks opnieuw gevraagd. Een ouder kan meerdere jaren deze functie vervullen. U mag zich voor meer groepen aanmelden, maar kunt voor slechts één groep groepscontactouder worden.