Ouderpanel

Op onze school is een ouderpanel actief.
Een ouderpanel biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een jaarlijks steeds wisselende groep ouders.
 
Wat is een Ouderpanel
Een ouderpanel is een open gesprek tussen een vertegenwoordiging van de school en een groep van ongeveer 18 ouders over het onderwijs op school. Uit elke groep worden 2 ouders willekeurig d.m.v. loting gekozen. Echter een en ander gebeurt natuurlijk geheel op basis van vrijwilligheid. De school wordt vertegenwoordigd door een directielid en een teamlid.
De onderwerpen van dit gesprek kunnen variëren en zullen vóór aanvang van de bijeenkomst middels een agenda worden aangereikt.
Het ouderpanel komt twee keer per schooljaar in dezelfde samenstelling bijeen.
Het ouderpanel wordt voorgezeten door een ouder, zijnde een lid van de MR. of OV. Van elke bijeenkomst wordt door een secretaris, zijnde een lid van de MR of OV, verslag gemaakt dat via de website bekend wordt gemaakt. Uiteraard wordt het verslag ook aan het team toegestuurd.
 
Wat wordt beoogd met het Ouderpanel.
Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergroten en daar waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft het de gelegenheid om verheldering te geven over de keuzen die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. Ook kunnen we peilen wat er onder ouders leeft, hoe gedacht wordt over……(klankbord).
 
Wat zijn de bevoegdheden van het Ouderpanel
Het ouderpanel biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen en mee te denken over ontwikkelingen op school. Tevens is het een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen.
Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid.
 
Relatie OV-MR-Ouderpanel
Het ouderpanel is een extra overlegvorm naast de OV en MR. Echter het ouderpanel is steeds wisselend van samenstelling in tegenstelling tot de OV en MR.
Daarnaast houdt de MR zich naast schoolbeleid ook bezig met bestuursbeleid en houdt de OV zich bezig met praktische en onderwijsondersteunende taken.
De OV is de meest directe achterban van de MR.

Notulen:

Notulen 15 februari 2015
Notulen 30 juni 2015