Ouderpanel

Op onze school is een ouderpanel actief.
Een ouderpanel biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een jaarlijks steeds wisselende groep ouders.
 
Wat is een Ouderpanel
Een ouderpanel is een open gesprek tussen een vertegenwoordiging van de school en een groep ouders over het onderwijs op school. Ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan het ouderpanel middels de ouderparticipatielijst. en gebeurt op basis van vrijwilligheid. De school wordt vertegenwoordigd door een directielid en een teamlid. Daarnaast is er een vertegenwoordiger van de MR en OV aanwezig.
De onderwerpen van dit gesprek kunnen variëren en zullen vóór aanvang van de bijeenkomst middels een agenda worden aangereikt. Het ouderpanel komt twee keer per schooljaar in dezelfde samenstelling bijeen.
Het verslag wordt met ouders gedeeld via ons ouderportaal.

Wat wordt beoogd met het Ouderpanel.
Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergroten en daar waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft het de gelegenheid om verheldering te geven over de keuzen die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. Ook kunnen we peilen wat er onder ouders leeft, hoe gedacht wordt over……(klankbord).
 
Wat zijn de bevoegdheden van het Ouderpanel
Het ouderpanel biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen en mee te denken over ontwikkelingen op school. Tevens is het een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen.
Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid.
 
Relatie OV-MR-Ouderpanel
Het ouderpanel is een extra overlegvorm naast de OV en MR. Echter het ouderpanel is steeds wisselend van samenstelling in tegenstelling tot de OV en MR.
Daarnaast houdt de MR zich naast schoolbeleid ook bezig met bestuursbeleid en houdt de OV zich bezig met praktische en onderwijsondersteunende taken.
De OV is de meest directe achterban van de MR.