Beste ouders/verzorgers,

Voor de aanmelding geldt de volgende procedure. Het is verstandig even door te lezen.

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan automatisch de zorgplicht krijgt. Aanmelding van een leerling gebeurt altijd schriftelijk met het aanmeldingsformulier van de school. Dit is een voorlopige aanmelding! De basisschool gaat vervolgens onderzoeken of ze het kind kunnen begeleiden (plaatsbaar is) of dat ze hier extra ondersteuning bij nodig hebben. Hiervoor moeten ze voldoende zicht hebben op de ondersteuningsbehoeften van het kind. Minimaal 10 weken voor de vierde verjaardag van het kind neemt de basisschool de voorlopige aanmelding in behandeling om te kijken of ze het kind kan begeleiden. De school heeft hier 6 weken de tijd voor. Wanneer het in die 6 weken nog niet duidelijk is geworden, dan kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. Om goed te kunnen onderzoeken of een kind plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van: - Eventuele voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal en/of kinderopvang) - Door de ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier - indien nodig informatie van de GGD of onderzoeksgegevens van andere betrokken instanties Voor de meeste aanmeldingen zal de informatie vanuit de voorschoolse voorziening en de ouders voldoende zijn. Voor deze groep kinderen zal het besluit tot plaatsing vlot genomen kunnen worden. Met de komst van de Wet op Passend onderwijs is de voorschoolse voorziening verplicht informatie aan de basisschool door te geven. Als de basisschool meer informatie nodig heeft, dan zijn ouders/verzorgers verplicht hieraan mee te werken. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier wordt hiervoor toestemming gegeven. Als blijkt dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school regulier kan bieden, dan wordt door de basisschool contact opgenomen met de ouders/verzorgers. In een gesprek wordt er samen gekeken hoe een vorm van Passend Onderwijs op de gekozen basisschool of elders geboden kan worden. Als een kind op een reguliere basisschool niet voldoende ondersteuning kan krijgen, zijn er mogelijkheden voor plaatsing op speciale scholen voor basisonderwijs.

Met vriendelijke groet,

Karin Buskens directeur